12 Koncepcji AA w Polsce

Niniejsza skrócona wersja ”Dwunastu Koncepcji dla służb AA w Polsce” została zaakceptowana przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce.
Poniższe Koncepcje mają zastosowanie w pełnieniu służby na wszystkich poziomach struktur AA w Polsce – w Służbie Krajowej AA, w regionach AA, w intergrupach AA oraz w grupach AA.
Stosowanie zasad zawartych w Dwunastu Koncepcjach ma także znaczenie dla osobistego rozwoju indywidualnego członka AA.

 1. Najwyższe uprawnienia dla służb AA w Polsce powinny zawsze mieć oparcie w sumieniu zbiorowym całej naszej wspólnoty, wobec którego służby ponoszą ostateczną odpowiedzialność.
 2. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce jest niemal we wszystkich sprawach aktywnym głosem i skutecznie działającym sumieniem całej naszej społeczności.
 3. Aby zapewnić skuteczne przewodzenie powinniśmy przyznać tradycyjne „Prawo Decyzji” każdemu elementowi służby AA- Konferencji, Radzie Powierników, Radzie Fundacji, Biuru Służby Krajowej , komisjom KSK oraz ich personelowi i osobom zarządzającym.
 4. Wszystkie poziomy służby A powinny mieć przyznane tradycyjne „Prawo do Uczestnictwa” pozwalające na głosowanie proporcjonalne do ponoszonej odpowiedzialności.
 5. Na wszystkich poziomach naszej struktury powinno obowiązywać tradycyjne „Prawo do Apelacji” gwarantujące wysłuchanie głosu mniejszości i wnikliwe rozpatrzenie skargi.
 6. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce uznaje że główna inicjatywa i odpowiedzialność za większość spraw związanych ze służbami AA powinna należeć do obdarzonych zaufaniem członków Konferencji działających jako Rada Powierników Służby Krajowej AA w Polsce.
 7. Statut i regulaminy Fundacji BSK AA w Polsce są instrumentami prawnymi, upoważniającymi Powierników do kierowania i prowadzenia spraw Wspólnoty AA. Karta Konferencji nie jest dokumentem prawnym, opiera się na tradycji, a jej skuteczność zależy od dobrowolnych datków członków AA i posiadanego budżetu.
 8. Powiernicy są planistami głównych działań wspólnoty AA w Polsce. Zarządzają finansami i sprawują nadzór nad Fundacją BSK AA, zachowując prawo wyboru jej Zarządu, otaczając opieką wszystkie poziomy służby AA w Polsce.
 9. Dla naszego przyszłego funkcjonowania i bezpieczeństwa nieodzowne jest dobre przywództwo w służbach. Przewodzenie służbom, pierwotnie sprawowane przez Założycieli, powinno być sprawowane przez Powierników.
 10. Z każdą służbą w jednakowym stopniu powinna wiązać się odpowiedzialność i uprawnienia, których zakres powinien być zawsze wyraźnie określony.
 11. Powiernikom powinno się zawsze zapewnić dobór optymalnych zespołów, komisji, dyrektorów służb, członków zarządu, personelu i konsultantów. Przedmiotem najwyższej troski zawsze pozostaną : ich skład, kwalifikacje, procedury wyboru oraz uprawnienia i obowiązki pełniących służbę.
 12. We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować duchem tradycji AA, dbając o to – by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. Podstawową zasadą finansową ma być zapewnienie wystarczających funduszy operacyjnych i rozsądnej rezerwy budżetowej. Żaden z członków Konferencji nie może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i jeżeli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działania Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki. Konferencja nigdy nie będzie rządziła- tak jak Wspólnota, której służy- na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

 

Dodaj komentarz